Verbs ending with OVAT in infinitive

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 Verb conjugation of infinitives ending with „OVAT“ and its negation Přítomný čas sloves končících na OVECH a jejich zápor
2 To work pracovat
3 I work pracuji
4 You work pracuješ
5 He works pracuje
6 We work pracujeme
7 You work pracujete
8 They work pracují
9 To shop nakupovat
10 To buy kupovat
11 To explain vysvětlovat
12 To study studovat
13 To be named jmenovat se
14 To show ukazovat
15 To love milovat
16 To repeat opakovat
17 To control kontrolovat
18 To phone telefonovat
19 To thank děkovat
20 He is buying some vegetables. On nakupuje zeleninu.
21 My name is Dana. Jmenuji se Dana.
22 They explain it very well. Vysvětlují to velmi dobře.
23 He works as a doctor. Pracuje jako doktor.
24 Do you study biology? Studujete-studuješ biologii?
25 What is your name? Jak se jmenuješ?
26 We usually work on Sundays. Pracujeme i v neděli.
27 One day you will thank me for it. Jednou mi za to poděkuješ.
28 I like to repeat that exercise. Ráda to cvičení opakuji.
29 Not to work nepracovat
30 I do not work nepracuji
31 You do not work nepracuješ
32 He does not work. nepracuje
33 We do not work. nepracujeme
34 You do not work nepracujete
35 They do not work nepracují
36 My name is not Diana, it is Dana. Nejmenuji se Diana, ale Dana.
37 You don't study chemistry? Ty nestuduješ chemii
38 You don't work too hard. Nepracujete moc pilně.
39 He doesn's shop on Mondays. V pondělí nenakupuje
40 They do not love him anymore. Již ho nemilují.
41 We do not show the direction. Neukazujeme směr.

Post Partners

Blank partner logo
Your Name

If you want to become a partner of this post, contact us at the link below.

I want to be a partner