Verb – Aspect

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 Verb Aspect Slovesný vid
2 to see vidět
3 I see vidím
4 to see uvidět
5 I will see uvidím
6 to buy kupovat
7 I buy kupuji
8 to buy koupit
9 I will buy koupím
10 to look dívat se
11 I look dívám se
12 to look podívat se
13 I will look podívám se
14 to write psát
15 to write napsat
16 to eat lunch naobědvat se
17 to eat lunch obědvat
18 to cook vařit
19 to cook uvařit
20 to thank for děkovat
21 to read číst
22 to read přečíst
23 to come jít
24 to come přijít
25 to finish končit
26 to finish skončit
27 to eat jíst
28 to eat sníst
29 to clean čistit
30 to clean vyčistit
31 to repeat opakovat
32 to repeat zopakovat
33 to ask ptát se
34 to ask zeptat se
35 to pay platit
36 to pay zaplatit
37 to listen poslouchat
38 to listen poslechnout si
39 to remember vzpomínat
40 to remember vzpomenout si
41 to explain vysvětlovat
42 to explain vysvětlit
43 to repair opravovat
44 to repair opravit
45 to give dávat
46 to give dát
47 to get dostávat
48 to get dostat
49 to take brát
50 to take vzít
51 to say říkat
52 to say říct
53 to say říci
54 to begin začínat
55 to begin začít
56 to answer odpovídat
57 to answer odpovědět
58 to choose vybírat si
59 to choose vybrat si
60 to clean up uklízet
61 to clean up uklidit
62 to come back vracet se
63 to come back vrátit se
64 to thank poděkovat