To be – Present tense and Negative form of present tense

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 Present tense of verb to be and it's negation Časování slovesa být v přítomném čase a jeho negace, zápor
2 to be být
3 Present tense přítomný čas
4 To be or not to be. Být či nebýt.
5 I am já jsem
6 he/she/it is on, ona, to je
7 I am not já nejsem
8 I am at home. Jsem doma.
9 I am, I am not jsem, nejsem
10 I am jsem
11 you are ty jsi
12 Charles is tall, but you aren't. Karel je vysoký, ale ty nejsi.
13 Where are you? Kde jsi?
14 We are glad that you could come. My jsme rádi že jste přišli. .
15 we are my jsme
16 We are not at work, but they are. My nejsme v praci, ale oni ano.
17 we are not my nejsme
18 I am not excited about it. Nejsem z toho nadšený.
19 I am not nejsem
20 They are not rich. Nejsou bohatí.
21 Are you sad about it? Nejste z toho smutní?
22 he is not on není
23 They are at school. Oni jsou ve škole.
24 they are oni jsou
25 they are not oni nejsou
26 Paul is at his moms and Kate is in the movie theater. Pavel je u své maminky a Katka je v kině.
27 Peter is at school but Susan isn't. Petr je ve škole, ale Zuzana tam není.
28 you are not ty nejsi
29 Are you crazy!? Vy jste se zbláznili!?
30 you are vy jste
31 you are not vy nejste

Post Partners

Blank partner logo
Your Name

If you want to become a partner of this post, contact us at the link below.

I want to be a partner