Basic differences between Czech and English language

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 Basic differences between Czech and English languages Zakladni rozdily mezi ceskym a anglickym jazykem
2 home domov
3 at home doma
4 I want to go home. Chci jít domů.
5 mommy maminka
6 Give it to your mommy. Dej to tvojí mamince.
7 wife žena
8 child dítě
9 This is a house. To je dům.
10 I live in that house. V tomto domě bydlím.
11 This is a cat. To je kočka.
12 That cat is mine. Ta kočka je moje.
13 He is sitting on a chair. Sedí na židli.
14 The chair is very old. Ta židle je velmi stará.
15 Feminine ženský rod
16 Neuter střední rod
17 Masculine mužský rod
18 rose růže
19 flower květina
20 song píseň
21 bone kost
22 city, town město
23 sea moře
24 chicken kuře
25 building stavení
26 dough těsto
27 sun slunce
28 animate životný
29 inanimate neživotný
30 man muž
31 sir pán
32 chairman předseda
33 judge soudce
34 rabbit zajíc
35 friend kamarád
36 castle hrad
37 machine stroj
38 stone kámen
39 boat člun
40 hotel hotel
41 I saw that movie. Viděl jsem ten film.
42 I saw that spark in her eyes. Uviděl jsem jiskru v jejích očích.
43 conjugation časování
44 To eat jíst
45 I eat já jím
46 you eat ty jíš
47 he eats on jí
48 we eat my jíme
49 you eat vy jíte
50 they eat oni jedí
51 I am at home. Já jsem doma./Jsem doma.
52 He went to the doctor. On šel k lékaři./Šel k lékaři.
53 Work (noun) práce (podstatné jméno)
54 to work (verb) pracovat (sloveso)
55 work (adjective) pracovní (přídavné jméno)
56 I have a headache. Bolí mě hlava.
57 Give it to Kate. Dej to Katce.
58 It is in the car. Je to v autě.
59 Can I help you, professor? Pane profesore, mohu Vám pomoci?
60 Peter, can I help you? Petře, mohu Ti pomoci?